Apostle Nixon to Abba Father Ministries, 4014 N. Cherry Street, Winston Salem, NC 27105